• (29) 756 33 17
  • edukatorprzasnysz@wp.pl

Oferta edukacyjna

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

SZKOŁA BEZPŁATNA

Nauka w szkole trwa 3 lata w systemie dziennym, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Zawody:

  • sprzedawca
  • elektryk
  • cukiernik
  • fryzjer
  • piekarz
  • rolnik – NOWOŚĆ
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – NOWOŚĆ
  • monter sieci i instalacji sanitarnych – NOWOŚĆ

TECHNIKUM

SZKOŁA BEZPŁATNA

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Absolwent szkoły po potwierdzeniu poszczególnych kwalifikacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie. Naszym kandydatom oferujemy:

  • Technikum Agrobiznesu (Rolnicze)
  • Technikum Budownictwa – NOWOŚĆ
  • Technikum Handlowe – NOWOŚĆ

TECHNIKUM Agrobiznesu (ROLNICZE)

SZKOŁA BEZPŁATNA

Cykl kształcenia:

  • CZTEROLETNI
  • PIĘCIOLETNI

Kształci młodzież w systemie dziennym w zakresie dwóch kwalifikacji:

  • Prowadzenie produkcji rolniczej – RL.03
  • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – RL.16

Ukończenie szkoły uprawnia do wszystkich dopłat dla rolników.

Przykładowe przedmioty zawodowe:

– Produkcja roślinna
– Produkcja zwierzęca
– Mechanizacja rolnictwa
– Zajęcia praktyczne
– Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem

TECHNIKUM BUDOWLANE

SZKOŁA BEZPŁATNA

Cykl kształcenia:

  • CZTEROLETNI
  • PIĘCIOLETNI

Nauka w tej szkole to propozycja dla uczniów, którzy chcą być:

  • dobrymi fachowcami
  • specjalistami w branży budowlanej,
  • fachowcami zagospodarowania przestrzennego oraz interesują się architekturą i nowoczesna urbanistyką

Przykładowe przedmioty:

  • rysunek techniczny
  • technologia robót zbrojarskich i betoniarskich
  • organizacja robót budowlanych
  • kosztorysowanie w budownictwie
  • język obcy zawodowy w budownictwie
  • działalność gospodarcza w budownictwie
  • dokumentacja techniczna
  • roboty zbrojarskie i betoniarskie
  • nadzór robót budowlanych
  • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

Kwalifikacje:

BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych, albo BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

TECHNIKUM HANDLOWE

SZKOŁA BEZPŁATNA

Cykl kształcenia:

  • CZTEROLETNI
  • PIĘCIOLETNI

Po ukończeniu nauki absolwent będzie potrafił:

  • prowadzić negocjacje handlowe
  • analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa
  • prowadzić rozliczenia finansowe
  • korzystać z technik komputerowych w pracy

Przykładowe przedmioty:

  • Ekonomika handlu
  • Elementy prawa
  • Język obcy zawodowy
  • Kultura zawodu
  • Marketing
  • Podstawy ekonomii
  • Pracownia ekonomiczno-informatyczna
  • Rachunkowość handlowa
  • Reklama
  • Statystyka
  • Technika biurowa
  • Towaroznawstwo
  • Zasady rachunkowości

Kwalifikacje:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

SZKOŁA ZAOCZNA

Kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego przyjmujemy na podbudowie Gimnazjum. Nauka trwa 3 lata, prowadzona jest systemem zaocznym i kończy się egzaminem maturalnym.

Od 1 wrześnią 2013 r. absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych/ Szkoły Branżowej I Stopnia przyjmujemy do II klasy Liceum Ogólnokształcącego. Nauka trwa 2 lata, prowadzona jest systemem zaocznym i kończy się egzaminem maturalnym.

Kształcenie odbywa się w ramach jednego bloku – blok kształcenia ogólnego (przedmioty ogólnokształcące).

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia Gimnazjum dla Liceum Ogólnokształcącego lub
  • świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla II klasy Liceum Ogólnokształcącego
  • zaświadczenie lekarskie
  • 1 zdjęcie
  • opłata wpisowego 100 zł

Czesne wynosi 120 zł miesięcznie.

Policealna Szkoła Administracji

SZKOŁA POLICEALNA

Zawód : Technik Administracji – 334336 – NOWOŚĆ

  • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
  • nauka w szkole trwa 2 lata
  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
  • po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Co po szkole?

Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

EKA.01. – Obsługa klienta w jednostkach administracji

Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i higieny pracy

SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 325509 – NOWOŚĆ

  • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
  • nauka w szkole trwa 1,5 roku ( 3 semestry)
  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
  • po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Jakie kwalifikacje zdobywasz?

BPO.01. – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Policealna Szkoła Ochrony fizycznej Osób i Mienia

SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: Technik Ochrony Fizycznej 541315

  • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
  • nauka w szkole trwa 2 lata
  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
  • po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Czego uczysz się na zajęciach?

  • realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia
  • konwojowania
  • samoobrony i technik interwencyjnych
  • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
  • zabezpieczenia imprez masowych
  • sprawnie i bezpiecznie posługiwać się bronią palną

Co po szkole?

Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia możesz pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona

Jakie kwalifikacje zdobywasz?

BPO.02. – Ochrona osób i mienia

Opiekun osoby starszej

SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: Opiekun osoby starszej – 341202 – NOWOŚĆ

  • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
  • nauka w szkole trwa 2 lata
  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
  • po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Co po szkole?

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w domach spokojnej starości, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Zawód należy do grupy zawodów „międzynarodowych” i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

Jakie kwalifikacje zdobywasz?

SPO.02. – Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej